16.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 134/22


Sag anlagt den 30. januar 2018 — Tassi mod Den Europæiske Unions Domstol

(Sag T-50/18)

(2018/C 134/30)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Smaro Tassi (Berlin, Tyskland) (ved advokat: E. Kleani)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Domstol

Sagsøgerens påstande

Annullation af Domstolens afgørelse af 23. november 2017 (ref. 20173192) om afslag på det bud, sagsøgeren indsendte i henhold til meddelelse om freelance-oversætterkontrakt 2017/S 002-001564 med henblik på græsk.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren gjort gældende, at den anfægtede afgørelse ikke var ledsaget af enten et bestemt sæt kriterier, som fastlagde kvalitetsniveauet for de oversættelser, der blev krævet i udbudsproceduren, eller nogen form for korrektionsark eller en sammenlignende rapport, som kunne uddybe, hvorfor den prøveoversættelse, som ansøgeren indsendte, ikke efter sagsøgtes opfattelse opnåede det krævede minimale benchmark. Sagsøgeren har i denne forbindelse anført, at den anfægtede afgørelse var utilstrækkeligt begrundet og at udvælgelsesproceduren manglede gennemsigtighed.