16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/22


Жалба, подадена на 30 януари 2018 г. — Tassi/Съд

(Дело T-50/18)

(2018/C 134/30)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Smaro Tassi (Берлин, Германия) (представител: E. Kleani, lawyer)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на Съда на Европейския съюз от 23 ноември 2017 г. (референтен номер 20173192), с което се отхвърля офертата на жалбоподателя по обявление 2017/S 002-001564 за сключване на договори за превод на гръцки език.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят твърди, че към обжалваното решение не са приложени определени критерии за оценка дали качеството на изпитния превод отговаря на изискванията на процедурата за възлагане на обществената поръчка, нито има приложен някакъв контролен лист или протокол, в който да се обяснява защо представеният изпитен превод не е достигнал изисквания минимум. В това отношение жалбоподателят твърди, че решението не е надлежно мотивирано и че процедурата за подбор не е прозрачна.