9.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 123/24


29. jaanuaril 2018 esitatud hagi – UZ versus parlament

(Kohtuasi T-47/18)

(2018/C 123/31)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: UZ (esindaja: advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

teha otsus, millega:

tühistatakse Euroopa Parlamendi peasekretäri 27. veebruari 2017. aasta otsus määrata hagejale distsiplinaarkaristus, millega hageja viiakse alates 1. märtsist 2017 palgaastme AD 13 palgajärgust 3 palgaastme AD 12 palgajärku, ja nullida palgaastmel AD 13 kogutud teenetepunktid;

tühistatakse otsus, millega jäeti hageja abitaotlus rahuldamata;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 41 ning Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad“) IX lisa, kuna ametisse nimetav asutus ei kuulanud hagejat ära ei IX lisa artikli 3 alusel otsuse tegemiseks ega enne personalieeskirjade artikli 24 alusel esitatud hageja abitaotluse rahuldamata jätmist.

2.

Teine väide, et on rikutud personalieeskirjade IX lisa artikleid 9, 10 ja 16, kuna vaidlustatud distsiplinaarotsus rikub proportsionaalsuse põhimõtet ja sellega määratakse hagejale üldine karistus, mida ei ole personalieeskirjade IX lisas ette nähtud, nimelt madalamale palgaastmele viimine, teenetepunktide tühistamine ja juhtimisülesannetest kõrvale jätmine.

3.

Kolmas väide, et distsiplinaarnõukogu tegevus oli õigusvastane, kuna mitte üksnes ei olnud õigusvastane distsiplinaarnõukogu poole pöördumine, ilma et hagejat oleks ära kuulatud, vaid distsiplinaarnõukogu rikkus menetluse käigus ka kaitseõigusi.

4.

Neljas väide, et on rikutud personalieeskirjade artiklit 24, kuna ametisse nimetav asutus ei kuulanud enne hageja abitaotluse rahuldamata jätmist hagejat ära.