9.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 123/24


Sag anlagt den 29. januar 2018 — UZ mod Parlamentet

(Sag T-47/18)

(2018/C 123/31)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: UZ (repræsenteret ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Det fastslås:

Afgørelsen truffet af Europa-Parlamentets generalsekretær den 27. februar 2017 om at pålægge sagsøgeren den disciplinære sanktion degradering fra lønklasse AD13, løntrin 3, til lønklasse AD12, løntrin 3, med virkning fra den 1. marts 2017 og nulstilling af de point for fortjeneste, der er optjent i lønklasse AD13, annulleres.

Afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning om bistand annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1.

Første anbringende om tilsidesættelse af artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og af artikel 3 og artikel 22 i bilag IX til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (herefter »vedtægten«), for så vidt som sagsøgeren ikke blev hørt af ansættelsesmyndigheden som grundlag for dens afgørelse i henhold til artikel 3 i bilag IX eller før afslaget på hans ansøgning om bistand i henhold til vedtægtens artikel 24.

2.

Andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 9, artikel 10 og artikel 16 i bilag IX til vedtægten, for så vidt som den anfægtede disciplinære afgørelse tilsidesætter proportionalitetsprincippet og pålægger sagsøgeren en samlet sanktion, der ikke er fastsat i bilag IX til vedtægten, nemlig degradering i lønklasse, ophævelse af point for fortjeneste og fratagelse af alle lederopgaver.

3.

Tredje anbringende om, at disciplinærrådets arbejde er ulovligt, for så vidt som sidstnævnte ikke blot fik forelagt sagen ulovligt, uden at sagsøgeren blev hørt på forhånd, men ligeledes under hele proceduren tilsidesatte retten til forsvar.

4.

Fjerde anbringende om tilsidesættelse af vedtægtens artikel 24, navnlig for så vidt som ansættelsesmyndigheden ikke hørte sagsøgeren, inden den afslog hans ansøgning om bistand.