9.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 123/24


Žaloba podaná dne 29. ledna 2018 – UZ v. Parlament

(Věc T-47/18)

(2018/C 123/31)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: UZ (zástupce: J.-N. Louis, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

rozhodl a určil, že

rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 27. února 2017, kterým se jí ukládá disciplinární sankce ve formě snížení platové třídy z AD13 stupeň 3 na AD12 stupeň 3 s účinností od 1. března 2017 a kterým byly vynulovány body získané v rámci osobního hodnocení ve třídě AD13, se zrušuje;

rozhodnutí o zamítnutí její žádosti o právní pomoc se zrušuje;

uložil Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení článku 41 Listiny základních práv Evropské unie a článků 3 a 22 Přílohy IX služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“), jelikož žalobkyně nebyla vyslechnuta orgánem oprávněným ke jmenování („OOJ“) pro účely rozhodnutí podle článku 3 Přílohy IX ani před zamítnutím její žádosti o právní pomoc podle článku 24 služebního řádu.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení článků 9, 10 a 16 Přílohy IX služebního řádu, jelikož napadené disciplinární rozhodnutí porušuje zásadu proporcionality a ukládá žalobkyni globální sankci nestanovenou v Příloze IX služebního řádu, tj. snížení platové třídy, vynulování bodů osobního ohodnocení a její vyloučení z manažerských funkcí.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z nesprávného postupu disciplinární komise, která nebyla řádně ustavena s tím, že žalobkyně před tím nebyla vyslechnuta, ale rovněž v průběhu řízení porušovala právo žalobkyně na to se účinně hájit.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení článku 24 služebního řádu v rozsahu, v němž OOJ žalobkyni nevyslechl před zamítnutím její žádosti o právní pomoc.