9.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 123/24


Жалба, подадена на 29 януари 2018 г. — UZ/Парламент

(Дело T-47/18)

(2018/C 123/31)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: UZ (представител: J.-N. Louis, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на генералния секретар на Европейския парламент от 27 февруари 2017 г., с което на жалбоподателя е наложена дисциплинарната санкция понижаване от степен AD13, стъпка 3 в степен AD12, стъпка 3, считано от 1 март 2017 г. и заличаване на неговите точки за заслуги, придобити в рамките на степента AD13;

да отмени решението за отказ, постановено по неговата молба за съдействие;

да осъди Европейския парламент да плати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първото основание е нарушение на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на членове 3 и 22 от Приложение IX към Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по-нататък „Правилникът“), тъй като жалбоподателят не бил изслушан от органа по назначаването („ОН“) нито с оглед на това последният да обоснове решението си на основание член 3 от Приложение IX, нито преди същият да отхвърли молбата на жалбоподателя за съдействие на основание на член 24 от Правилника.

2.

Второто основание е нарушение на членове 9, 10 и 16 от Приложение IX към Правилника, доколкото оспорваното дисциплинарно решение нарушавало принципа на пропорционалност и налагало на жалбоподателя обща санкция, която не е предвидена в Приложение IX към Правилника, а именно понижаването му в степен, заличаване на точките му за заслуги и отстраняването му от всички задачи, свързани с управлението.

3.

Третото основание е нередност при работата на дисциплинарния съвет, тъй като последният не само е бил нередовно сезиран, без жалбоподателят да бъде предварително изслушан, но освен това в рамките на цялото производство този съвет е нарушавал правото на жалбоподателя на защита.

4.

Четвъртото основание е изведено от нарушение на член 24 от Правилника, по-специално доколкото ОН не е изслушал жалбоподателя преди да отхвърли неговата молба за съдействие.