19.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/50


Žaloba podaná 24. januára 2018 – Rietze/EUIPO – Volkswagen (Autá)

(Vec T-43/18)

(2018/C 104/64)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Nemecko) (v zastúpení: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Volkswagen AG (Wolfsburg, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ sporného dizajnu: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Sporný dizajn: dizajn Spoločenstva č. 5467-0001.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 21. novembra 2017 vo veci R 1204/2016-3.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu a dizajn Spoločenstva č. 5467-0001,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 4 ods. 1 v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002.