19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/50


24. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Rietze versus EUIPO – Volkswagen (Autod)

(Kohtuasi T-43/18)

(2018/C 104/64)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Krogmann)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Volkswagen AG (Wolfsburg, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse disainilahenduse omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune disainilahendus: ELi disainilahendus nr 5467-0001

Vaidlustatud otsus: EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 21. novembri 2017. aasta otsus asjas R 1204/2016-3

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada EUIPO kolmanda apellatsioonikoja otsus ja tunnistada kehetuks ELi disainilahendus nr 5467-0001;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Rikutud on määruse nr 6/2002 artikli 4 lõiget 1 koosmõjus artikli 6 lõike 1 punktiga b.