26.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 112/38


25. jaanuaril 2018 esitatud hagi – VF versus EKP

(Kohtuasi T-39/18)

(2018/C 112/49)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: VF (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Keskpank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada 24. mail 2017 koostatud ja samal päeval teatavaks tehtud hageja 2016. aasta hindamisaruanne ning tema töötasude ja hüvitiste iga-aastane läbivaatamine;

tühistada EKP 13. septembri 2017. aasta otsus, millega hageja taotlus tema 2016. aasta hindamisaruande ning töötasude ja hüvitiste iga-aastase läbivaatamise uuesti läbivaatamiseks rahuldamata jäeti;

tühistada EKP 20. detsembri 2017. aasta otsus, mis tehti hagejale teatavaks 21. detsembril 2017 ja millega jäeti hageja kaebus tema 2016. aasta hindamisaruande ning töötasude ja hüvitiste iga-aastase läbivaatamise vaidlustamiseks rahuldamata;

tühistada 6. märtsi otsus jätta hageja leping muutmata;

tühistada EKP 4. juuli 2017. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus tema lepingut mitte muuta;

tühistada EKP 15. novembri 2017. aasta otsus, mis tehti hagejale teatavaks 21. novembril 2017 ja millega jäeti hageja kaebus tema lepingu muutmise vaidlustamiseks rahuldamata;

mõista kostjalt hageja kasuks välja viimasele tekitatud varaline ja mittevaraline kahju;

mõista kostjalt välja hageja kohtukulud käesolevas menetluses.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja järgmised väited.

1.

Muutmata jätmise otsust puudutavad väited:

lepingu muutmise mehhanismi õigusvastasus: rikutud on EKP töötajate töötingimuste („töötingimused“) artikli 10 punkti c ja personalieeskirjade artiklit 2.0 ning õigusnormide hierarhiat;

õigusvastasuse väide: töötingimuste artikli 10 punkt c ja personalieeskirjade artikkel 2.0 ei ole kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiviga 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (1);

muutmata jätmise otsus on tehtud õigusvastase hindamisaruande ning töötasude ja hüvitiste iga-aastase läbivaatamise alusel.

2.

Hindamisaruannet puudutavad väited:

menetlusnormide rikkumine ja dialoogi puudumine;

põhjendamiskohustuse, hea halduse põhimõtte ja hoolitsemiskohustuse rikkumine ning informatsiooni puudumine;

ilmne hindamisviga.

3.

Töötasude ja hüvitiste iga-aastast läbivaatamist puudutavad väited:

töötasude ja hüvitiste iga-aastase läbivaatamise juhendi õigusvastasus, põhjendamiskohustuse ja õiguskindluse põhimõtte rikkumine;

hageja töötasu määramisega seotud asjaolude põhjendamata jätmine, läbipaistvuse puudumine ja põhjendamiskohustuse rikkumine.

ilmne hindamisviga.


(1)  Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT 1999, L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/003, lk 368).