19.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/49


Prasība, kas celta 2018. gada 23. janvārī – Stirlinx Arkadiusz Kamusiński/EUIPO – Heinrich Bauer Verlag (“Brave Paper”)

(Lieta T-37/18)

(2018/C 104/62)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Stirlinx Arkadiusz Kamusiński (Varšava, Polija) (pārstāvji: M. Pruszczyk, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Heinrich Bauer Verlag KG (Hamburga, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Brave Paper” – reģistrācijas pieteikums Nr. 13 774 211

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2017. gada 15. novembra lēmums lietā R 391/2017-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

atļaut reģistrēt preču zīmi attiecībā uz visām pieteiktajām precēm un pakalpojumiem;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.