26.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/36


Talan väckt den 20 januari 2018 – Izuzquiza och Semsrott mot Frontex

(Mål T-31/18)

(2018/C 112/47)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Luisa Izuzquiza (Madrid, Spanien) och Arne Semsrott (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Hilbrans och R. Callsen)

Svarande: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Frontex beslut av den 10 november 2017 (ref: CGO/LAU/18911 c/2017) om att vägra sökandena tillgång till namn, flagg och typ av fartyg som Frontex använder i medelhavet i samband med den gemensamma insatsen Triton mellan den 1 juni 2017 och den 30 augusti 2017, och

förplikta svaranden att ersätta sökandenas rättegångskostnader och eventuella intervenienters rättegångskostnader, även för det fall att talan avvisas.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

1.

Första grunden: Frontex har åsidosatt förordning (EG) nr 1049/2001 (1), genom att inte företag en individuell prövning av varje begärd handling i syfte att avgöra huruvida det åberopade undantaget är tillämpligt.

2.

Andra grunden: Frontex har åsidosatt artikel 4.1 a första stycket i förordning nr 1049/2001, som avser allmän säkerhet, efter de skäl som angetts till stöd för att tillämpa undantagen till väsentlig del är felaktiga. De fartyg som använts i insatsen kan nämligen inte spåras med hjälp av offentligt tillgängliga medel.

3.

Tredje grunden: Frontex har åsidosatt artikel 4.1 a första stycket i förordning nr 1049/2001, som avser allmän säkerhet, eftersom de skäl som angetts till stöd för att tillämpa undantagen inte innehåller hänsyn till den omständigheten att sökandena enbart begärde information om fartyg som använts tidigare.

4.

Fjärde grunden: Frontex har åsidosatt artikel 4.1 a första stycket i förordning nr 1049/2001, som avser allmän säkerhet, eftersom kommissionen inte har beaktat – och inte heller svarat sökandena när detta argument framfördes – att en del av den begärda informationen redan fanns tillgänglig på Twitter vad gäller vissa av de fartyg som använts under den gemensamma insatsen Triton år 2017, och att liknande information redan offentliggjorts vad gäller fartyg som användes under den gemensamma insatsen Triton år 2016.

5.

Femte grunden: Frontex har åsidosatt artikel 4.6 i förordningen, eftersom även om – den i själva verket obefintliga – risken för att kriminella nätverk kringgår gränsbevakningen skulle visar sig vara sann, kan detta enbart motivera en vägran att lämna ut information om fartygens namn, men inte deras typ eller flagg.

6.

Sjätte grunden: Frontex har åsidosatt artikel 4.6 i förordningen, genom att inte beakta möjligheten att lämna ut en del av den begärda informationen, trots att information om en del av fartygen redan offentliggjorts.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).