26.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/36


Tožba, vložena 20. januarja 2018 – Izuzquiza in Semsrott/Frontex

(Zadeva T-31/18)

(2018/C 112/47)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Luisa Izuzquiza (Madrid, Španija) in Arne Semsrott (Berlin, Nemčija) (zastopnika: S. Hilbrans in R. Callsen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska agencija za mejno in obalno stražo

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

odločbo Frontex z dne 10. novembra 2017 (ref: CGO/LAU/18911 c/2017), s katero je bila tožečima strankama zavrnjen dostop do imena, zastave in vrste plovila, ki ga uporablja Frontex v osrednjem Sredozemlju v skladu s skupno operacijo Triton v obdobju od vključno 1. junija 2017 do vključno 30. avgusta 2017, razglasi za nično;

toženi stranki naloži plačilo stroškov, nastalih tožečima strankama, vključno s stroški katerekoli intervenientke, tudi če se tožba zavrne.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Frontex naj bi kršila Uredbo (ES) št. 1049/2001 (1) s tem, da ni posamično preučila vsakega od zahtevanih dokumentov, da bi presodila, ali je mogoče uporabiti izjemo, na katero se je sklicevala.

2.

Drugi tožbeni razlog: Frontex naj bi kršila člen 4(1)(a), prva alinea, te uredbe, ki se nanaša na javno varnost, saj naj bi bili razlogi za utemeljitev uporabe izjeme v večjem delu dejansko nepravilni: plovil, ki se uporabljajo za operacijo, ni mogoče slediti z javno dostopnimi sredstvi.

3.

Tretji tožbeni razlog: Frontex naj bi kršila člen 4(1)(a), prva alinea, te uredbe, ki se nanaša na javno varnost, saj naj se med razlogi za utemeljitev uporabe izjeme ne bi upoštevala okoliščina, da sta tožeči stranki prosili le za podatke o plovilih, ki so se uporabljala v preteklosti.

4.

Četrti tožbeni razlog: Frontex naj bi kršila člen 4(1)(a), prva alinea, te uredbe, ki se nanaša na javno varnost, saj naj tožena stranka ne bi upoštevala – in ni odgovorila na trditev tožečih strank – da je bil del zaprošenih podatkov že objavljen na twitterju za nekatera plovila, uporabljena v skupni operaciji Triton, leta 2017 ter so bile že objavljeni primerljivi podatki glede plovil, uporabljenih za skupno operacijo, leta 2016.

5.

Peti tožbeni razlog: Frontex naj bi kršila člen 4(6) te uredbe, saj tudi če bi se – dejansko neobstoječe – tveganje, da se kriminalne združbe izogibajo mejnemu nadzoru, izkazalo za resnično, bi to lahko upravičilo le zavrnitev podatkov glede imena uporabljenih plovil, ne pa glede vrste in zastave.

6.

Šesti tožbeni razlog: Frontex naj bi kršila člen 4(6) te uredbe s tem, da ni zagotovila niti delnega dostopa do zaprošenih podatkov, čeprav so bili podatki o nekaterih plovilih že objavljeni.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL 2001 L 145, str. 43).