26.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/36


Žaloba podaná 20. januára 2018 – Izuzquiza a Semsrott/Frontex

(Vec T-31/18)

(2018/C 112/47)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Luisa Izuzquiza (Madrid, Španielsko) a Arne Semsrott (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: S. Hilbrans a R. Callsen, lawyers)

Žalovaná: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie agentúry Frontex z 10. novembra 2017 (ref: CGO/LAU/18911 c/2017), ktorým sa žalobcom odoprel prístup k názvu, vlajke a každému druhu plavidiel, ktoré Frontex použil v Stredozemnom mori v rámci spoločnej operácie Triton v období od 1. júna 2017 do 30. augusta 2017,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania žalobcov vrátane nákladov prípadného vedľajšieho účastníctva, a to aj v prípade zamietnutia žaloby.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že agentúra Frontex porušila nariadenie (ES) č. 1049/2001 (1), pretože nevykonala individuálne preskúmanie každého požadovaného dokumentu s cieľom posúdiť, či je použitá výnimka uplatniteľná.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Frontex porušil prvú zarážku článku 4 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia, ktorá sa týka verejnej bezpečnosti, pretože dôvody uvedené na podporu použitia výnimky sú rozhodujúcej časti skutkovo nesprávne: plavidlá použité v rámci operácie nemožno sledovať verejne dostupnými prostriedkami.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Frontex porušil prvú zarážku článku 4 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia, ktorá sa týka verejnej bezpečnosti, pretože dôvody uvedené na podporu použitia výnimky nezohľadňujú skutočnosť, že žalobcovia žiadali informácie len o plavidlách, ktoré sa použili v minulosti.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Frontex porušil prvú zarážku článku 4 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia, ktorá sa týka verejnej bezpečnosti, pretože nevzal do úvahy – a neodpovedal na toto tvrdenie, ktoré predniesli žalobcovia – že časť požadovaných informácií už bola zverejnená na Twitteri, pokiaľ ide o niektoré plavidlá použité v rámci spoločnej operácie Triton v roku 2017, a že porovnateľné informácie už boli zverejnené, pokiaľ ide o plavidlá použité v rámci operácie Triton v roku 2016.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Frontex porušil článok 4 ods. 6 tohto nariadenia, pretože aj keby bolo pravdepodobné v skutočnosti neexistujúce nebezpečenstvo, že by sa zločinecké kruhy snažili vyhnúť hraničným kontrolám, mohlo by to odôvodniť len odopretie informácií o názve použitých plavidiel, ale nie o druhu a vlajke.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Frontex porušil článok 4 ods. 6 tohto nariadenia, pretože nezvážil poskytnutie čiastočného prístupu k požadovaným informáciám, hoci informácie o niektorých plavidlách už boli zverejnené.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).