12.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 94/33


Žaloba podaná 22. januára 2018 – Marriott Worldwide/EUIPO – AC Milan (AC MILAN)

(Vec T-28/18)

(2018/C 094/44)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marriott Worldwide Corp. (Bethesda, Maryland, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Reid, Solicitor)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: AC Milan SpA (Miláno, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: medzinárodný zápis obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „AC MILAN“ označujúci Európsku úniu č. 1 182 615.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 16. novembra 2017 vo veci R 356/2017-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a zamietol prihlášku ochrannej známky EÚ v súvislosti s dotknutými službami,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.