12.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 94/33


22. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Marriott Worldwide versus EUIPO – AC Milan (AC MILAN)

(Kohtuasi T-28/18)

(2018/C 094/44)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Marriott Worldwide Corp. (Bethesda, Maryland, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: solicitor A. Reid)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: AC Milan SpA (Milano, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „AC MILAN“ sisaldava kujutismärgi Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 182 615

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 16. novembri 2017. aasta otsus asjas R 356/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja lükata ELi kaubamärgi taotlus vaidlusaluste teenuste osas tagasi;

mõista käesoleva hagiga seonduvad hageja kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.