19.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/46


2018 m. sausio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Bulgarija / Komisija

(Byla T-22/18)

(2018/C 104/59)

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Ieškovė: Bulgarijos Respublika, atstovaujama E. Petranova ir L. Zaharieva

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti negaliojančiomis 2017 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/2014 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7263) 6711 biudžeto išlaidų punktui priklausančias dalis, kiek vadovaujantis jomis Europos Sąjungos lėšomis pagal EŽŪFKP nefinansuojamos tam tikros Bulgarijos Respublikos išlaidos, sudarančios 11 685 774,48 EUR, (finansinis poveikis yra 11 412 865,79 EUR), po 272 908,69 EUR dydžio atskaitymų;

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dešimčia pagrindų.

1.

Ieškinio pagrindai, susiję su sumomis, kurioms neskiriamas Sąjungos finansavimas dėl neatliktos pagrindinės kontrolės priemonės „Pakankama patikrų vietoje kokybė“, dėl neatliktos pagrindinės kontrolės priemonės „Tinkamas mokėjimo prašymų patikrinimas“, dėl neatliktos pagrindinės kontrolės priemonės „Tinkamas sąnaudų pagrįstumo vertinimas“ – išlaidos, susijusios su tiesioginiais pirkimais ir dėl neatliktos pagrindinės kontrolės priemonės „Tinkamas sąnaudų pagrįstumo vertinimas“ – išlaidos, susijusios su vertinimo komitetu:

atitikties patvirtinimo procedūros pagal Reglamento Nr. 1306/2013 52 straipsnį ir Įgyvendinimo reglamento Nr. 908/2014 34 straipsnio pažeidimas, kiek Komisija įtraukė naujus pagrindus, patvirtinančius jos išvadas dėl patikrų vietoje kokybės;

teisinio saugumo principo pažeidimas, kiek nebuvo numatyta aiškių kriterijų ir gairių, susijusių su pakankama patikrų vietoje kokybe;

patikimo finansų valdymo principo ir atitikties patvirtinimo procedūros pagal Reglamento Nr. 1306/2013 52 straipsnį pažeidimas, kiek buvo atliktos nepagrįstos finansinės pataisos;

atitikties patvirtinimo procedūros pagal Reglamento Nr. 1306/2013 52 straipsnį ir finansinių pataisų apskaičiavimo gairių pažeidimas, susijęs su 2013, 2014 ir 2015 finansiniais metais pagal 311 priemonę atlikta finansine pataisa;

finansinių pataisų apskaičiavimo gairių pažeidimas, kiek buvo taikyta tokio dydžio finansinė pataisa, kuri nėra proporcinga faktinei Sąjungos finansinės žalos rizikai;

atitikties patvirtinimo procedūros pagal Reglamento Nr. 1306/2013 52 straipsnį ir finansinių pataisų apskaičiavimo gairių pažeidimas atliekant finansines pataisas, susijusias su pakankama patikrų vietoje kokybe;

Įgyvendinimo reglamento Nr. 908/2014 34 straipsnio 6 dalies, Deleguotojo reglamento Nr. 907/2014 12 straipsnio 8 dalies, finansinių pataisų apskaičiavimo gairių ir proporcingumo principo pažeidimas, susijęs su pataisų taikymu visoms išlaidoms, kurias atlyginti buvo prašoma;

atitikties patvirtinimo procedūros pagal Reglamento Nr. 1306/2013 52 straipsnio 2 dalį, finansinių pataisų apskaičiavimo gairių ir proporcingumo principo pažeidimas, susijęs su pagrindo atlikti pataisas dėl projektų stebėsenos laikotarpiu nustatymu;

2.

Ieškinio pagrindai, susiję tik su sumomis, kurioms neskiriamas Sąjungos finansavimas dėl neatliktos pagrindinės kontrolės priemonės „Tinkamas sąnaudų pagrįstumo vertinimas“ – išlaidos, susijusios su vertinimo komitetu:

atitikties patvirtinimo procedūros pagal Reglamento Nr. 1306/2013 52 straipsnį, Deleguotojo reglamento Nr. 907/2014 12 straipsnio ir teisinio saugumo principo pažeidimas, susijęs su finansinių pataisų apskaičiavimo gairėmis taikant finansinių pataisų apskaičiavimo metodiką;

proporcingumo principo pažeidimas, susijęs su Komisijos atliktų finansinių pataisų dydžiu.