19.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/46


Tužba podnesena 19. siječnja 2018. – Bugarska protiv Komisije

(Predmet T-22/18)

(2018/C 104/59)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Tužitelj: Republika Bugarska (zastupnice: E. Petranova i L. Zaharieva)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Provedbenu odluku Komisije 2017/2014 оd 8. studenoga 2017. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7263) u dijelovima koji se odnose na proračunsku stavku 6711, u kojima su određeni izdaci Republike Bugarske u iznosu od 11 685 774,48 eura, s financijskim učinkom u iznosu od 11 412 865,79 eura, nakon odbitaka od 272 908,69 eura, isključeni iz financiranja Europske unije u okviru EPFRR-a;

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe deset tužbenih razloga.

1.

Razlozi koji se odnose na iznose koji su isključeni iz financiranja Unije zbog manjkavosti u ključnoj kontroli „Dostatna kvaliteta kontrola na terenu” i manjkavosti u ključnoj kontroli „Primjerena potvrda zahtjeva za plaćanje”, zbog manjkavosti u ključnoj kontroli „Prikladna procjena opravdanosti troškova” – izdaci povezani s izravnim kupnjama i zbog manjkavosti u ključnoj kontroli „Prikladna procjena opravdanosti troškova” – izdaci povezani s odborom za procjenu su:

povreda postupka potvrde o sukladnosti iz članka 52. Uredbe br. 1306/2013 i članka 34. Provedbene uredbe br. 908/2014, u dijelu u kojem je Komisija dodala nove razloge u prilog svojim utvrđenjima glede kvalitete kontrola na terenu;

povreda načela pravne sigurnosti zbog nedostatka jasnih kriterija i smjernica glede dostatne kvalitete kontrola na terenu;

povreda načela dobrog financijskog upravljanja i postupka potvrde o sukladnosti iz članka 52. Uredbe br. 1306/2013 zbog neopravdane provedbe financijskih ispravaka;

povreda postupka potvrde o sukladnosti iz članka 52. Uredbe br. 1306/2013 i Smjernica za izračun financijskih ispravaka u vezi s financijskim ispravkom provedenim u skladu s mjerom 311 za proračunske godine 2013., 2014. i 2015.;

povreda Smjernica za izračun financijskih ispravaka jer je financijski ispravak proveden nerazmjerno stvarnom riziku od financijske štete za Uniju;

povreda postupka potvrde o sukladnosti iz članka 52. Uredbe br. 1306/2013 i Smjernica za izračun financijskih ispravaka pri provedbi financijskih ispravaka u vezi s dostatnom kvalitetom kontrola na terenu;

povreda članka 34. Provedbene uredbe br. 908/2014, članka 12. stavka 8. Delegirane uredbe (EZ) br. 907/2014, Smjernica o izračunu financijskih ispravaka i načela proporcionalnosti u vezi s provedbom ispravaka kod svih izdataka za koje je zatražena naknada;

povreda postupka potvrde o sukladnosti iz članka 52. stavka 2. Uredbe br. 1306/2013, Smjernica za izračun financijskih ispravaka i načela proporcionalnosti u vezi s utvrđivanjem osnove za provedbu ispravaka u odnosu na projekte u fazi praćenja;

2.

Razlozi koji se odnose na iznose koji su isključeni iz financiranja Unije zbog manjkavosti u ključnoj kontroli „Prikladna procjena opravdanosti troškova” – izdaci povezani s odborom za procjenu su:

povreda postupka potvrde o sukladnosti iz članka 52. Uredbe br. 1306/2013, članka 12. Delegirane uredbe (EZ) br. 907/2014 i načela pravne sigurnosti u vezi sa Smjernicama za izračun financijskih ispravaka prilikom primjene metodologije za izračun financijskih ispravaka;

povreda načela proporcionalnosti u vezi s opsegom financijskih ispravaka koje je Komisija provela.