19.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 104/46


Sag anlagt den 19. januar 2018 — Bulgarien mod Kommissionen

(Sag T-22/18)

(2018/C 104/59)

Processprog: bulgarsk

Parter

Sagsøger: Republikken Bulgarien (ved E. Petranova og L. Zaharieva)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2014 af 8. november 2017 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2017) 7263), i de dele der henhører under budgetposterne 6711, annulleres, idet visse udgifter på 11 685 774,48 EUR, med en finansiel virkning på 11 412 865,79 EUR efter fradrag af 272 908,69 EUR, som Republikken Bulgarien har afholdt, heri udelukkes fra EU-finansiering inde for rammerne af ELFUL.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført 10 søgsmålsgrunde.

1.

Søgsmålsgrunde, som er basseret på beløb, som er udelukket fra EU-finansiering på grund af mangel i hovedkontrollen »Tilstrækkelig kvalitet af kontrollen på stedet« og mangel i hovedkontrollen »Tilstrækkelig kontrol af betalingsanmodninger«, på grund af mangel i hovedkontrollen »Hensigtsmæssig evaluering af omkostningernes rimelighed« — udgifter i forbindelse med direkte køb og på grund af mangel i hovedkontrollen »Hensigtsmæssig evaluering af omkostningernes rimelighed« — udgifter i forbindelse med evalueringsudvalget.

Tilsidesættelse af proceduren til efterprøvelse af regnskabsafslutningen efter artikel 52 i forordning nr. 1306/2013 og artikel 34 i gennemførelsesforordning nr. 908/2014 for så vidt som Kommissionen har anført nye begrundelser til støtte for sine konklusioner med hensyn til kvaliteten af kontrollen på stedet.

Tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet for så vidt som der savnes klare kriterier og retningslinjer vedrørende en tilstrækkelig kvalitet af kontrollen på stedet.

Tilsidesættelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og af proceduren til efterprøvelse af regnskabsafslutningen efter artikel 52 i forordning nr. 1306/2013 for så vidt som der er foretaget ubegrundede finansielle korrektioner.

Tilsidesættelse af proceduren til efterprøvelse af regnskabsafslutningen efter artikel 52 i forordning nr. 1306/2013 og af retningslinjerne for beregning af finansielle korrektioner sammenholdt med den finansielle korrektion, der er foretaget efter foranstaltning 311 for regnskabsårene 2013, 2014 og 2015.

Tilsidesættelse af retningslinjerne for beregning af finansielle korrektioner for så vidt som de finansielle korrektioner er foretaget i et omfang, der ikke står i et rimeligt forhold til den faktiske fare for en finansiel skade for Unionen.

Tilsidesættelse af proceduren til efterprøvelse af regnskabsafslutningen efter artikel 52 i forordning nr. 1306/2013 og af retningslinjerne for beregning af finansielle korrektioner ved anvendelsen af korrektioner i forbindelse med en tilstrækkelig kvalitet af kontrollen på stedet.

Tilsidesættelse af artikel 34, stk. 6, i gennemførelsesforordning nr. 908/2014, af artikel 12, stk. 8, i den delegerede forordning nr. 907/2014, af retningslinjerne for beregning af finansielle korrektioner og af proportionalitetsprincippet i forbindelse med anvendelsen af korrektioner ved alle udgifter, som er gjort gældende med henblik på en tilbagebetaling.

Tilsidesættelse af proceduren til efterprøvelse af regnskabsafslutningen efter artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 1306/2013, af retningslinjerne for beregning af finansielle korrektioner og af proportionalitetsprincippet i forbindelse med fastlæggelsen af grundlaget for anvendelsen af korrektioner i forbindelse medprojekter i tilsynsfasen.

2.

Søgsmålsgrunde, der alene omhandler beløb, som er udelukket fra EU-finansiering på grundlag af mangel i hovedkontrollen »Hensigtsmæssig evaluering af omkostningernes rimelighed« — udgifter i forbindelse med evalueringsudvalget:

Tilsidesættelse af proceduren til efterprøvelse af regnskabsafslutningen efter artikel 52 i forordning nr. 1306/2013, artikel 12 i den delegerede forordning nr. 907/2014 og af retssikkerhedsprincippet i forbindelse med retningslinjer for beregning af finansielle korrektioner ved anvendelsen af metoden for beregning af finansielle korrektioner.

Tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet i forbindelse med omfanget af de af Kommissionen foretagne finansielle korrektioner.