19.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/46


Жалба, подадена на 19 януари 2018 г. — България/Комисия

(Дело T-22/18)

(2018/C 104/59)

Език на производството: български

Страни

Жалбоподател: Република България (представители: Е. Петранова и Л. Захариева)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2014 на Комисията от 8 ноември 2017 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), нотифицирано под номер С(2017) 7263), в части от него по бюджетна позиция 6711, в които се изключват от финансиране от страна на Европейския съюз в рамките на ЕЗФРСР някои разходи на Република България в размер на 11 685 774,48 EUR, с финансово отражение в размер на 11 412 865,79 EUR, след приспадания на 272 908,69 EUR;

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага общо десет основания.

1.

Основания, касаещи суми, изключени от финансиране от страна на Съюза на основание пропуски в основната проверка „Достатъчно качество на проверките на място“ и пропуски в основната проверка „Адекватна проверка на исканията за плащане“; на основание пропуски в основната проверка „Подходяща оценка на основателността на разходите“ — разходи, свързани с преките покупки; на основание пропуски в основната проверка „Подходяща оценка на основателността на разходите“ — разходи, свързани с оценяващата комисия:

Нарушение на процедурата за уравняване по съответствие по член 52 от Регламент № 1306/2013 и на член 34 от Регламент за изпълнение № 908/2014 във връзка с допълване от Комисията на нови основания в подкрепа на нейните констатации относно качеството на проверките на място;

Нарушение на принципа на правна сигурност във връзка с липсата на ясни критерии и указания по отношение на достатъчното качество на проверките на място;

Нарушение на принципа на добро финансово управление и процедурата за уравняване по съответствие по член 52 от Регламент № 1306/2013 във връзка с прилагането на неоснователни финансови корекции;

Нарушение на процедурата за уравняване по съответствие по член 52 от Регламент № 1306/2013 и на Насоките за изчисляване на финансовите корекции във връзка с приложената финансова корекция по мярка 311 за финансовите 2013 г., 2014 г. и 2015 г.;

Нарушение на Насоките за изчисляване на финансовите корекции във връзка с прилагането на размер на финансовата корекция, който не е пропорционален на реалния риск от финансова вреда за Съюза;

Нарушение на процедурата за уравняване по съответствие по член 52 от Регламент № 1306/2013 и на Насоките за изчисляване на финансовите корекции при прилагането на финансови корекции във връзка с достатъчното качество на проверките на място;

Нарушение на член 34, параграф 6 от Регламент за изпълнение № 908/2014, на член 12, параграф 8 от Делегиран регламент № 907/2014, на Насоките за изчисляване на финансовите корекции и на принципа на пропорционалност във връзка с прилагане на корекции върху всички разходи, заявени за възстановяване;

Нарушение на процедурата за уравняване по съответствие по член 52, параграф 2 от Регламент № 1306/2013, на Насоките за изчисляване на финансовите корекции и на принципа на пропорционалност във връзка с определяне на основата за прилагане на корекции по отношение на проекти в период на мониторинг.

2.

Основания, касаещи само сумите, изключени от финансиране от страна на Съюза на основание пропуски в основната проверка „Подходяща оценка на основателността на разходите“ — разходи, свързани с оценяващата комисия:

Нарушение на процедурата за уравняване по съответствие по член 52 от Регламент № 1306/2013, на член 12 от Делегиран регламент № 907/2014 и на принципа на правна сигурност във връзка с Насоките за изчисляване на финансовите корекции при прилагането на методология за изчисляване на финансовите корекции;

Нарушение на принципа на пропорционалност във връзка с размера на приложените от Комисията финансови корекции.