19.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 104/45


Talan väckt den 19 januari 2018 – Polen mot kommissionen

(Mål T-21/18)

(2018/C 104/58)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2014 av den 8 november 2017 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2017) 7263], (EUT L 292, 10.11.207, s. 61), i den del nettobeloppen 48 317 806,79 euro och 26 638 201,22 euro undantas från unionsfinansiering, vilket motsvarar utgifter som verkställts av det godkända utbetalande organet i Republiken Polen, och

förplikta kommissionen att bära rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 52.1 i förordning nr 1306/2013 (1) genom tillämpning av finansiell korrigering med stöd av en felaktig bedömning av omständigheterna och en felaktig rättstillämpning, trots att utgifterna hade verkställts av Republiken Polen i enlighet med unionslagstiftningen.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 52.2 i förordning nr 1306/2013 genom tillämpning av en orimligt hög engångskorrigering i förhållande till de eventuella riskerna för finansiella förluster för unionens budget.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 296 första stycket FEUF genom att det saknades tillräcklig grund för tillämpningen av korrigeringen.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).