19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/45


Tožba, vložena 19. januarja 2018 – Republika Poljska/Komisija

(Zadeva T-21/18)

(2018/C 104/58)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Poljska (zastopnik: B. Majczyna, agent)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2014 z dne 8. novembra 2017 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7263) (UL 2017, L 292, str. 61) naj se razglasi za ničen, v delu, v katerem so bili iz financiranja Evropske unije izključeni odhodki iz izjave o odhodkih Republike Poljske v višini 48 317 806,79 EUR in 26 638 201,22 EUR;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 52(1) Uredbe št. 1306/2013, (1) ker je bil finančni popravek izveden na podlagi zmotno ugotovljenega dejanskega stanja in razlage prava, čeprav so izdatki Republiki Poljski nastali v skladu s predpisi Evropske unije.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 52(2) Uredbe št. 1306/2013, ker je uporabljeni pavšalni popravek pretirano visok glede na morebitno finančno škodo za proračun Unije.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 296, drugi odstavek, PDEU, ker uporaba popravka ni dovolj obrazložena.


(1)  Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL 2013, L 347, str. 549, kakor je bila spremenjena).