19.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/45


Beroep ingesteld op 19 januari 2018 — Polen/Commissie

(Zaak T-21/18)

(2018/C 104/58)

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Republiek Polen (vertegenwoordiger: B. Majczyna, gevolmachtigde)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

nietigverklaring van uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2014 van de Commissie van 8 november 2017 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) [kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7263] (PB 2017, L 292, blz. 61), voor zover daarbij nettobedragen van 48 317 806,79 EUR en 26 638 201,22 EUR, uitgegeven door een door de Republiek Polen erkend betaalorgaan, aan financiering van de Europese Unie wordt onttrokken;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij drie middelen aan.

1.

Eerste middel: schending van artikel 52, lid 1, van verordening nr. 1306/2013 (1) doordat een financiële correctie is aangebracht die berust op een onjuiste vaststelling van de feiten en onjuiste uitlegging van het recht, hoewel de Republiek Polen deze uitgaven in overeenstemming met de Unievoorschriften heeft gedaan.

2.

Tweede middel: schending van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 1306/2013, doordat een forfaitaire correctie is aangebracht die buitensporig hoog is ten opzichte van het risico van eventuele financiële schade voor de begroting van de Unie.

3.

Derde middel: schending van artikel 296, tweede alinea, VWEU, doordat de toegepaste correctie ontoereikend is gemotiveerd.


(1)  Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB 2013, L 347, blz. 549).