19.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/45


Tužba podnesena 19. siječnja 2018. – Republika Poljska protiv Komisije

(Predmet T-21/18)

(2018/C 104/58)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Republika Poljska (zastupnik: B. Majczyna)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Provedbenu odluku Komisije (EU) 2017/2014 оd 8. studenoga 2017. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7263) (SL L 292, 10. studenoga 2017., str. 61.), u dijelu u kojem su u njoj isključeni izdaci akreditirane agencije za plaćanje Republike Poljske u neto iznosu od 48 317 806,79 eura i 26 638 201,22 eura iz financiranja Europske unije;

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 52. stavka 1. Uredbe br. 1306/2013 (1) zbog provedbe financijskog ispravka na temelju pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešnog tumačenja prava, iako su izdaci Republike Poljske nastali u skladu s propisima Unije.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 52. stavka 2. Uredbe br. 1306/2013 zbog provedbe paušalnog ispravka u izrazito prekomjernom iznosu u odnosu na rizik mogućeg financijskog gubitka za proračun Unije.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na povredi članka 296. stavka 2. UFEU-a zbog nedovoljnog obrazloženja provedenog ispravka.


(1)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL EU L 347, 20.12.2013., str. 549, s izmjenama).