19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/45


19. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Poola versus komisjon

(Kohtuasi T-21/18)

(2018/C 104/58)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 8. novembri 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/2014, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames, (teatavaks tehtud numbri C(2017) 7263 all) (ELT L 292, lk 61) osas, milles Euroopa Liidu rahastamisest jäeti välja netosummad suurusega 48 317 806,79 eurot ja 26 638 201,22 eurot, mille maksis välja Poola Vabariigi akrediteeritud makseasutus,

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on määruse nr 1306/2013 (1) artikli 52 lõiget 1, kuna asjaolude ebaõige tuvastamise ja õigusnormide ebaõige tõlgendamise tulemusel on kohaldatud finantskorrektsiooni, kuigi Poola Vabariigi kulud on tehtud kooskõlas liidu õigusnormidega.

2.

Teine väide, et rikutud on määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 2, kuna kindla määraga korrektsioon on liidu eelarvele tekkida võiva rahalise kahju ohuga võrreldes liiga suur.

3.

Kolmas väide, et rikutud on ELTL artikli 296 lõiget 2, kuna finantskorrektsioon ei ole piisavalt põhjendatud.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549).