19.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 104/45


Sag anlagt den 19. januar 2018 — Republikken Polen mod Kommissionen

(Sag T-21/18)

(2018/C 104/58)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Republikken Polen (ved B. Majczyna, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2014 af 8. november 2017 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2017) 7263) (EUT L 292 af 10.11.2017, s. 61) annulleres for så vidt som deri udelukkes nettobeløb på 48 317 806,79 EUR og 26 638 201,22 EUR, som det af Republikken Polen godkendte betalingsorgan har udbetalt, fra EU-finansiering.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Søgsmålet støttes på følgende argumenter

1.

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 1306/2013 (1), idet den finansielle korrektion er foretaget på grundlag af en urigtig fastlæggelse af de faktiske omstændigheder og en urigtig retlig fortolkning, selv om udgifterne er afholdt af Republikken Polen i overensstemmelse med EU-retten.

2.

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 1306/2013, idet den faste korrektion er uforholdsmæssig høj i betragtning af faren for finansielle tab for EU-budgettet.

3.

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 296, stk. 2, TEUF, idet den finansielle korrektion ikke er tilstrækkeligt begrundet.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17.12.2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549 med ændringer).