19.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/45


Жалба, подадена на 19 януари 2018 г. — Република Полша/Комисия

(Дело T-21/18)

(2018/C 104/58)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Република Полша (представител: B. Majczyna)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви за невалидно Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2014 на Комисията от 8 ноември 2017 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2017) 7263) (ОВ L 292, 2017 г., стр. 61), в частта, с която от финансиране от страна на Европейския съюз се изключват нетни разходи в размер на 48 317 806,79 EUR и 26 638 201,22 EUR, направени от акредитираната от Република Полша разплащателна агенция,

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първото основание е относно нарушение на член 52, параграф 1 от Регламент № 1306/2013 (1) чрез прилагането на финансова корекция въз основа на неправилно установени фактически обстоятелства и неправилно тълкуване на правната уредба, въпреки че разходите са били направени от Република Полша в съответствие с разпоредбите на Съюза.

2.

Второто основание е относно нарушение на член 52, параграф 2 от Регламент № 1306/2013 чрез прилагането на очевидно прекомерна по размер фиксирана финансова корекция спрямо риска от евентуални финансови загуби за бюджета на Съюза.

3.

Третото основание е относно нарушение на член 296, втора алинея ДФЕС поради недостатъчни мотиви във връзка с приложената корекция.


(1)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 549, изменен).