26.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/33


2018 m. sausio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Lietuvos Respublika / Europos Komisija

(Byla T-19/18)

(2018/C 112/43)

Proceso kalba: lietuvių

Šalys

Ieškovė: Lietuvos Respublika, atstovaujama D. Kriaučiūno, R. Krasuckaitės, R. Dzikovič, G. Taluntytės, V. Vasiliauskienės, M. Palionio ir A. Dapkuvienės

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

1.

Panaikinti 2017 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/2014 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) tiek, kiek juo numatyta skirti 9 745 705,88 EUR finansinę pataisą Lietuvai dėl išlaidų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis.

2.

Panaikinti 2017 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/2014 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) tiek, kiek juo numatyta skirti 546 351,91 EUR finansinę pataisą Lietuvai dėl išlaidų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis.

3.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šiais pagrindais.

I.

Europos Komisija (toliau – Komisija), skirdama 9 745 705,88 EUR pataisą už pagrindinių kontrolės priemonių trūkumą, pažeidė Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnio 2 dalį tiek, kiek spręsdama dėl neatitikties masto, pažeidimų pobūdžio ir Sąjungai padarytos finansinės žalos ir:

1.

remdamasi neteisingu Reglamento (ES) Nr. 65/2011 24 straipsnio 1 dalies ir 24 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatų aiškinimu, nepagrįstai konstatavo, kad Lietuvoje atlikti pareiškėjų atitikties vertinimai yra nepakankami, kadangi:

1.1

Lietuvos institucijų atlikti patikrinimai dėl įmonės ir susijusios įmonės ar įmonės partnerės užsienyje susietumo buvo neišsamūs, kad būtų patvirtintas pareiškėjų mažos ar vidutinės įmonės statusas;

1.2

Lietuvoje taikoma neveiksminga projektų, pripažintų rizikingais dėl įtariamų dirbtinių sąlygų, stebėsena;

2.

remdamasi neteisingu Reglamento (ES) Nr. 65/2011 24 straipsnio 2 dalies d punkto nuostatų aiškinimu, nepagrįstai konstatavo, kad Lietuvoje atliktų išlaidų pagrįstumo patikrinimų kokybė buvo nepakankama;

3.

remdamasi neteisingu Reglamento (ES) Nr. 65/2011 26 straipsnio 1 dalies d punkto ir 2 dalies nuostatų aiškinimu, nepagrįstai konstatavo, kad Lietuvoje taikoma patikrų vietoje sistema yra nepakankama;

4.

remdamasi neteisingu Reglamento (ES) Nr. 65/2011 24 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatų aiškinimu, nepagrįstai konstatavo, kad viename iš tikrintų projektų įsigytos prekės iš esmės buvo naudojamos ne projekto reikmėms.

II.

Komisija, skirdama 546 351,91 EUR pataisą už pagrindinių ir papildomų kontrolės priemonių trūkumą, pažeidė Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnio 2 dalį tiek, kiek spręsdama dėl neatitikties masto, pažeidimų pobūdžio ir Sąjungai padarytos finansinės žalos:

1.

neatsižvelgė į Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų atliktus skaičiavimus dėl Sąjungai padarytos finansinės žalos, susijusios su atitinkamuose ES teisės aktuose nenumatytais sankcijų sistemos nuokrypiais dėl gyvulių identifikavimo ir registravimo pažeidimų, už 2014 paraiškų teikimo metus;

2.

neatsižvelgė į Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų atliktus skaičiavimus dėl Sąjungai padarytos finansinės žalos, susijusios su per švelniu gyvūnų identifikavimo ir registravimo reikalavimų nesilaikymo vertinimu, už 2014 paraiškų teikimo metus;

3.

ir remdamasi neteisingu Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 51 straipsnio 1 dalies nuostatų aiškinimu, nepagrįstai konstatavo, kad Lietuvoje rizikos analizė neatitiko Šio reglamento, nes į ją nebuvo įtraukti su gyvūnais susiję rizikos veiksniai;

4.

ir remdamasi neteisingu Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 84 straipsnio nuostatų aiškinimu, nepagrįstai konstatavo, kad Lietuvoje vykdoma tikrinamų rezultatų stebėsena neatitiko šio reglamento, nes statistika buvo teikiama nevisiškai laikantis Komisijos šablonų.