26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/33


Kanne 19.1.2018 – Liettua v. komissio

(Asia T-19/18)

(2018/C 112/43)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Asianosaiset

Kantaja: Liettuan tasavalta (asiamiehet: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič, G. Taluntytė, V. Vasiliauskienė, M. Palionis ja A. Dapkuvienė)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

1.

kumoamaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 8.11.2017 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/2014 siltä osin kuin siinä määrätään Liettuaa koskevasta 9 745 705,88 euron suuruisesta rahoitusoikaisusta, joka koskee maaseuturahastosta myönnettyyn rahoitukseen liittyviin menoihin

2.

kumoamaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 8.11.2017 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/2014 siltä osin kuin siinä määrätään Liettuaa koskevasta 546 651,91 euron suuruisesta rahoitusoikaisusta, joka koskee maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta myönnettyyn rahoitukseen liittyviin menoihin

3.

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seuraaviin kanneperusteisiin:

I.

Komissio on rikkonut asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artiklan 2 kohtaa määrätessään 9 745 705,88 euron suuruisesta oikaisusta olennaisen valvonnan puutteiden johdosta, koska se on sääntöjenvastaisuuden vakavuudesta, rikkomusten luonteesta ja Euroopan unionille aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta päättäessään

1.

tulkinnut virheellisesti asetuksen (EU) N:o 65/2011 24 artiklan 1 kohtaa ja 2 kohdan a alakohtaa ja katsonut virheellisesti, että hakijoiden tukikelpoisuuden Liettuassa toteutetut arvioinnit ovat riittämättömät, koska

1.1

Liettuan viranomaisten suorittamat yritysten ja niiden sidosyritysten tai ulkomaisten omistusyhteysyritysten välistä yhteyttä koskevat tarkastukset eivät olleet tarpeeksi perusteellisia hakijoiden luokittelemiseksi pieniksi tai keskisuuriksi yrityksiksi

1.2

Epäiltyjen keinotekoisten olosuhteiden vuoksi riskialttiina pidettyjen hankkeiden seuranta on Liettuassa tehotonta

2.

tulkinnut virheellisesti asetuksen (EU) N:o 65/2011 24 artiklan 2 kohdan d alakohtaa ja katsonut virheellisesti, että Kustannusten kohtuullisuutta koskevien Liettuassa suoritettujen tarkastusten laatu oli riittämätön

3.

tulkinnut virheellisesti asetuksen (EU) N:o 65/2011 26 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ja 2 kohtaa ja katsonut virheellisesti, että Liettuassa sovellettava paikalla tehtäviä tarkastuksia koskeva järjestelmä on riittämätön

4.

tulkinnut virheellisesti asetuksen (EU) N:o 65/2011 24 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja katsonut virheellisesti, että yhdessä tarkastetuista hankkeista hankittuja tavaroita käytettiin pääsääntöisesti muihin kuin hankkeen mukaisiin tarkoituksiin.

II.

Komissio on rikkonut asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artiklan 2 kohtaa määrätessään 9 745 705,88 euron suuruisesta oikaisusta olennaisen valvonnan ja lisävalvonnan puutteiden johdosta, koska se on sääntöjenvastaisuuden vakavuudesta, rikkomusten luonteesta ja Euroopan unionille aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta päättäessään

1 -

jättänyt huomiotta laskelmat, jotka Liettuan tasavallan toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet Euroopan unionille aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta, joka koskee eroavaisuuksia, jotka liittyvät eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien rikkomusten seuraamusjärjestelmään ja joista ei säädetä unionin oikeuden asianmukaisissa toimissa hakuvuoden 2014 osalta

2 -

jättänyt huomiotta laskelmat, jotka Liettuan tasavallan toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet Euroopan unionille aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta, joka koskee sitä, että hakuvuotta 2014 koskevia eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien vaatimusten noudattamatta jättämistä on arvioitu aivan liian sallivasti

3 -

tulkinnut lisäksi virheellisesti asetuksen (EY) N:o 1122/2009 51 artiklan 1 kohtaa ja katsonut virheellisesti, että Liettuassa toteutettava riskianalyysi ei ollut kyseisen säännöksen mukainen, koska eläimiin liittyviä riskitekijöitä ei otettu huomioon

4 -

tulkinnut myös virheellisesti asetuksen (EY) N:o 1122/2009 84 artiklaa ja katsonut virheellisesti, että Liettuassa toteutettu tarkastusten tulosten seuranta ei ollut kyseisen säännöksen mukainen, koska tilastot toimitettiin noudattamatta komission malleja.