26.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 112/33


Sag anlagt den 19. januar 2018 — Republikken Litauen mod Europa-Kommissionen

(Sag T-19/18)

(2018/C 112/43)

Processprog: litauisk

Parter

Sagsøger: Republikken Litauen (ved D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič, G. Taluntytė, V. Vasiliauskienė, M. Palionis og A. Dapkuvienė, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2014 af 8. november 2017 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), annulleres, for så vidt som den pålægger Litauen en finansiel korrektion på 9 745 705,88 EUR vedrørende udgifter forbundet med støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2014 af 8. november 2017 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), annulleres, for så vidt som den pålægger Litauen en finansiel korrektion på 546 351,91 EUR vedrørende udgifter forbundet med støtte fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat følgende anbringender.

I.

Europa-Kommissionen (herefter »Kommissionen«) har tilsidesat artikel 52, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013 ved at pålægge en korrektion på 9 745 705,88 EUR for en mangel ved hovedkontroller, for så vidt som den ved fastslåelsen af det regelstridige forholds omfang, karakteren af overtrædelserne og den økonomiske skade, der blev påført Den Europæiske Union, og idet

1.

den støttede sig på en fejlagtig fortolkning af artikel 24, stk. 1, og artikel 24, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 65/2011 fejlagtigt fastslog, at de bedømmelser, som blev foretaget i Litauen af sagsøgernes støtteberettigelse, er utilstrækkelige, idet:

1.1

Den kontrol, der blev foretaget af de litauiske myndigheder vedrørende slægtskabet mellem en virksomhed og en dermed forbundet virksomhed eller udenlandsk partnervirksomhed, ikke var ikke grundig nok til at bekræfte sagsøgernes status som små eller mellemstore virksomheder.

1.2

Undersøgelserne i Litauen af projekter, der anses for risikable som følge af angivelige kunstige forhold, er ineffektiv.

2.

den ved at støtte sig på en fejlagtig fortolkning af artikel 24, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 65/2011 fejlagtigt fastslog, at den i Litauen foretagne kontrol af omkostningernes rimelighed var utilstrækkelig,

3.

den ved at støtte sig på en fejlagtig fortolkning af artikel 26, stk. 1, litra d), og artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 65/2011 fejlagtigt fastslog, at systemet i Litauen for kontrollerne på stedet var utilstrækkeligt,

4.

den ved at støtte sig på en fejlagtig fortolkning af artikel 24, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 65/20211 fejlagtigt fastslog, at varer, der var blevet erhvervet til et af de kontrollerede projekter, i det væsentlige blev anvendt til andre formål end det pågældende projekts formål.

II.

Kommissionen har tilsidesat artikel 52, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013 ved at pålægge en korrektion på 546 351,91 EUR for en mangel ved hoved- og støttekontroller, for så vidt som den ved fastslåelsen af det regelstridige forholds omfang, karakteren af overtrædelserne og den økonomiske skade, der blev påført Den Europæiske Union

1.

ikke tog hensyn til de beregninger, der blev foretaget af de kompetente myndigheder i Republikken Litauen vedrørende den økonomiske skade, som blev påført Den Europæiske Union, der er forbundet med forskelligheder i det sanktionssystem, som vedrører overtrædelser med hensyn til identifikation og registrering af dyr, og ikke er foreskrevet i de relevante EU-foranstaltninger i ansøgningsåret 2014.

2.

ikke tog hensyn til de beregninger, der blev foretaget af de kompetente myndigheder i Republikken Litauen vedrørende den økonomiske skade, som blev påført Den Europæiske Union, der er forbundet med en alt for mild bedømmelse af den manglende overholdelse af kravene til identifikation og registrering af dyr med hensyn til ansøgningsåret 2014.

3.

også ved at støtte sig på en fejlagtig fortolkning af artikel 51, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1122/2009 fejlagtigt fastslog, at risikoanalysen i Litauen ikke var i overensstemmelse med denne forordning, idet risikofaktorer i forbindelse med dyr ikke var omfattet af analysen.

4.

også ved at støtte sig på en fejlagtig fortolkning af artikel 84 i forordning (EF) nr. 1122/2009 fejlagtigt fastslog, at den undersøgelse, der blev foretaget i Litauen af resultaterne af kontrollen, ikke var i overensstemmelse med denne forordning, eftersom der blev leveret statistikker uden at Kommissionens modeller blev fuldt ud iagttaget.