26.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/33


Жалба, подадена на 19 януари 2018 г. — Република Литва/Европейска комисия

(Дело T-19/18)

(2018/C 112/43)

Език на производството: литовски

Страни

Жалбоподател: Република Литва (представители: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič, G. Taluntytė, V. Vasiliauskienė, M. Palionis и A. Dapkuvienė)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2014 на Комисията от 8 ноември 2017 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), в частта, предвиждаща на Литва да се наложи финансова корекция в размер на 9 745 705,88 EUR относно разходите, свързани с финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,

да отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2014 на Комисията от 8 ноември 2017 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), в частта, предвиждаща на Литва да се наложи финансова корекция в размер на 546 351,91 EUR относно разходите, свързани с финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага следните основания.

I.

С налагането на корекция в размер на 9 745 705,88 EUR поради недостатъци в основните проверки Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“) е нарушила член 52, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, доколкото вземайки решение относно сериозността на несъответствието, естеството на нарушението и причинената на Европейския съюз финансова вреда, и:

1.

позовавайки се на неправилно тълкуване на член 24, параграф 1 и параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 65/2011, тя неправилно констатира, че оценката на допустимостта на заявителите, извършена в Литва, е недостатъчна, тъй като:

1.1

извършените от литовските власти проверки относно връзката на едно предприятие със свързано с него или поддържащо връзка с него предприятие в чужбина не са били изчерпателни с оглед потвърждаването на статута на заявителите в качеството им на малки и средни предприятия;

1.2

в Литва мониторингът на проекти, признати за рискови с оглед на подозрения за изкуствени условия, е неефективен;

2.

позовавайки се на неправилно тълкуване на член 24, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 65/2011, тя неправилно констатира, че качеството на извършваните в Литва проверки за основателност на разходите, е било недостатъчно;

3.

позовавайки се на неправилно тълкуване на член 26, параграф 1, буква г) и параграф 2 от Регламент (ЕС) № 65/2011, тя неправилно констатира, че прилаганата в Литва система за проверки на място е недостатъчна;

4.

позовавайки се на неправилно тълкуване на член 24, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 65/2011, тя неправилно констатира, че придобитите по един от проверяваните проекти стоки основно са били използвани за цели, различни от тези на проекта.

II.

С налагането на корекция в размер на 546 351,91 EUR поради недостатъци в спомагателните проверки Комисията е нарушила член 52, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, доколкото вземайки решение относно сериозността на несъответствието, естеството на нарушението и причинената на Европейския съюз финансова вреда,

1.

не е взела под внимание изчисленията на компетентните власти на Република Литва относно причинената на Европейския съюз финансова вреда, свързана с отклоненията на санкционната система, отнасящи се до нарушения във връзка с идентификацията и регистрацията на животни и непредвидени в съответните мерки на правото на Съюза във връзка с референтната 2014 г.;

2.

не е взела под внимание изчисленията на компетентните власти на Република Литва относно причинената на Европейския съюз финансова вреда, свързана с твърде леката оценка на неспазването на изискванията за идентификация и регистрация на животни във връзка с референтната 2014 г.;

3.

както и позовавайки се на неправилно тълкуване на член 51, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, тя неправилно констатира, че в Литва анализът на риска не е в съответствие с регламента, тъй като не включва свързани с животните рискови фактори;

4.

както и позовавайки се на неправилно тълкуване на член 84 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, тя неправилно констатира, че извършваният в Литва мониторинг на резултатите от проверки не е в съответствие с регламента, тъй като се предоставят статистически данни без пълно спазване на формулярите на Комисията.