26.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/32


Talan väckt den 16 januari 2018 – Republiken Grekland mot kommissionen

(Mål T-14/18)

(2018/C 112/42)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Grekland (ombud: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou och E. Chroni)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, i den del som vissa kostnader undantas från unionsfinansiering som Republiken Grekland har haft på området för direkt stöd under år 2014 och som motsvarar 5 procent av det totala belopp som rör kostnader för stöd till betesmark som uppgår till ett bruttobelopp på 18 583 893,42 euro (nettobelopp 12 482 555,68 euro),

förplikta svaranden att ersätta Republiken Greklands rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden avser att den omtvistade finansiella korrigeringen på 5 procent med avseende på arealstöd som rör betesmark har införts utan motivering, grundar sig på en missuppfattning av de faktiska omständigheterna och åsidosätter proportionalitetsprincipen.

2.

Andra grunden avser ett åsidosättande av bestämmelserna i artikel 31.1 och 31.2 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 2005, s. 1) och artikel 53.2 och 53.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken … (EUT L 347, 2013, s. 549) jämförda med bestämmelserna i artikel 12.1–12.6 och 12.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 2014, s. 18), samt ett åsidosättande av de riktlinjer som återfinns i kommissionens dokument VI533097 och C(2015) 3675 final av den 8 juni 2015. Republiken Grekland gör därutöver gällande att det gjorts en otillåten dubbel korrigering av samma skäl samt att proportionalitetsprincipen har åsidosatts.