26.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 112/32


Acțiune introdusă la 16 ianuarie 2018 – Republica Elenă/Comisia

(Cauza T-14/18)

(2018/C 112/42)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Republica Elenă (reprezentanți: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou și E. Chroni, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate în măsura în care exclude de la finanțarea Uniunii Europene anumite cheltuieli efectuate de Republica Elenă în domeniul ajutoarelor pe suprafață în cadrul anului de cerere 2014, în cotă de 5 % din valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru ajutoarele pentru pășuni în sumă totală brută de 18 583 893,42 euro (sumă netă 12 482 555,68 euro);

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Republica Elenă.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

1.

Primul motiv este întemeiat pe faptul că corecția financiară aplicată de 5 % din ajutoarele pe suprafață referitoare la pășuni a fost impusă în mod nejustificat în temeiul unei erori de fapt și încalcă principiul proporționalității.

2.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea dispozițiilor articolului 31 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO 2005, L 209, p. 1, Ediție specială 14/vol. 1, p. 193) și a articolului 53 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 din 17 decembrie 2013, coroborat cu dispozițiile articolului 12 alineatele (1)-(6) și (8) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 6 august 2014, precum și pe încălcarea orientărilor care rezultă din documentele VI533097 și C(2015) 3675 final ale Comisiei. Republica Elenă invocă în plus nejustificata cumulare a corecțiilor pentru același motiv, precum și încălcarea principiului proporționalității.