26.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/32


Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2018 r. – Republika Grecka / Komisja Europejska

(Sprawa T-14/18)

(2018/C 112/42)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou i E. Chroni)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w części, w której wyłącza z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez Republikę Grecką w sektorze pomocy bezpośredniej w roku składania wniosków 2014, które to wydatki stanowią 5 % całkowitej kwoty wydatków poniesionych w odniesieniu do płatności dotyczących użytków zielonych w kwocie brutto 18 583 893,42 EUR (kwota netto 12 482 555,68 EUR);

obciążenie Komisji kosztami postępowania poniesionymi przez Republikę Grecką.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.

W ramach zarzutu pierwszego skarżąca twierdzi, że sporna korekta finansowa w wysokości 5 % w odniesieniu do płatności z tytułu użytków zielonych została nałożona bez uzasadnienia, opiera się na błędzie dotyczącym okoliczności faktycznych i narusza zasadę proporcjonalności.

2.

Zarzut drugi, dotyczący naruszenia art. 31 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2005, L 209, s. 1) i art. 53 ust 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2013, L 347, s. 549) w związku z art. 12 ust. 1–6 i 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. 2014, L 25, s. 18) oraz naruszenia wytycznych zawartych w dokumentach VI533097 i C(2015) 3675 final Komisji z dnia 8 czerwca 2015 r. Republika Grecka podnosi ponadto niedozwoloną kumulację podwójnej korekty z tego samego powodu oraz na naruszenie zasady proporcjonalności.