26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/32


Kanne 16.1.2018 – Kreikka v. komissio

(Asia T-14/18)

(2018/C 112/42)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou ja E. Chroni)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin sillä jätetään Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle tietyt Helleenien tasavallan suorien tukien alalla hakuvuonna 2014 suorittamat menot, joiden osuus on 5 prosenttia niiden menojen kokonaismäärästä, jotka ovat aiheutuneet laitumiin liittyvästä tuesta ja joiden bruttomäärä on 18 583 893,42 euroa (nettomäärä 12 482 555,68 euroa)

velvoittamaan vastaajan korvaamaan Helleenien tasavallan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu siihen, että laitumia koskeviin pinta-alatukiin sovellettava riidanalainen 5 prosentin rahoitusoikaisu on perusteeton, perustuu tosiseikkoja koskevaan virheeseen ja on suhteellisuusperiaatteen vastainen.

2)

Toinen kanneperuste perustuu yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21.6.2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (EUVL 2005, L 209, s. 1) 31 artiklan 1 ja 2 kohdan ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta 17.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 549) 53 artiklan 2 ja 3 kohdan, luettuna yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta 11.3.2014 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 (EUVL 2014, L 25, s. 18) 12 artiklan 1–6 ja 8 kohdan kanssa, säännösten sekä 8.6.2015 annettuihin komission asiakirjoihin VI533097 ja C(2015) 3675 final sisältyvien suuntaviivojen rikkomiseen. Helleenien tasavalta vetoaa lisäksi siihen, että kahden samanaikaisen ja samaan syyhyn perustuvan oikaisun soveltaminen on kiellettyä, ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen.