12.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 94/30


Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2018 r. – Crédit mutuel Arkéa / EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Sprawa T-13/18)

(2018/C 094/40)

Język skargi: feancuski

Strony

Strona skarżąca: Crédit mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Framcja) (przedstawiciele: adwokaci A. Casalonga, F. Codevelle i C. Bercial Arias)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Confédération nationale du Crédit mutuel (Paryż, Francja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Confédération nationale du Crédit mutuel

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „Crédit Mutuel” –unijny znak towarowy nr 9 943 135

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie R 1724/2016-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie w jakim uznano w niej, że znak towarowy Unii Europejskiej nr 9 943 135 „Crédit Mutuel” miał charakter odróżniający w następstwie używania dla niektórych towarów z klas 9, 35 i 36;

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie w jakim uznano w niej charakter odróżniający znaku towarowego Unii Europejskiej nr 9 943 135 „Crédit Mutuel” dla niektórych towarów z klas 9, 16, 36, 38, 42 i 45;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie 52 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.