26.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 72/47


Жалба, подадена на 11 януари 2018 г. — Zweirad-Center Stadler/EUIPO — Triumph Designs („Triumph“)

(Дело T-12/18)

(2018/C 072/61)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Zweirad-Center Stadler GmbH (Регенсбург, Германия) (представители: P. Ruess и A. Doepner-Thiele, lawyers)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Triumph Designs Ltd (Swadlincote, Обединено кралство)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „Triumph“ — заявка за регистрация № 6 717 672

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 2 ноември 2017 г. по преписка R 665/2017-5

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение, в частта в която се отказва регистрация на марката за стоките от класове 9, 12 и 25,

да отхвърли възражението изцяло и да допусне регистрация на марката за тези стоки или, алтернативно, да върне преписката обратно на EUIPO за приемане на съответните действия,

да осъди EUIPO и другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO да заплатят съдебните разноски на жалбоподателя.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.