12.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/29


Жалба, подадена на 11 януари 2018 г. — easyJet Airline/Комисия

(Дело T-8/18)

(2018/C 094/39)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: easyJet Airline Co. Ltd (Лутън, Обединено кралство) (представители: P. Willis, Solicitor, и E. Bourtzalas, lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение (ЕС) 2017/1861 на Комисията (1) в неговата цялост и във всички случаи в частта му, която се отнася до твърдяната неправомерност на предоставената на жалбоподателя помощ, и

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски на жалбоподателя.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага шест основания.

1.

С първото основание се твърди, че обжалваното решение е опорочено от явна грешка в преценката на фактическите и правните обстоятелства с оглед на заключението, че летищните оператори са действали само като „посредници“ в регион Сардиния, поради което предоставеното от тях финансиране на жалбоподателя включва държавни ресурси и отговорността за него може да бъде вменена на държавата.

2.

С второто основание се твърди, че обжалваното решение е опорочено от явна грешка в преценката на фактическите и правните обстоятелства с оглед на заключението, че финансирането на жалбоподателя от летищните операторите предоставя неправомерно предимство на жалбоподателя, и по-специално че Комисията е приложила неправилно принципа за оператор в условията на пазарна икономика.

3.

С третото основание се твърди, че обжалваното решение е опорочено от явна грешка в преценката на фактическите и правните обстоятелства с оглед на заключението, че финансирането на съответните авиокомпании нарушава или заплашва да наруши конкуренцията и засяга търговията между държавите членки.

4.

С четвъртото основание се твърди, че обжалваното решение е опорочено от явна грешка в преценката на фактическите и правните обстоятелства с оглед на заключението, че твърдяната помощ, за която Комисията е установила, че е била предоставена на жалбоподателя, не може да бъде одобрена като съвместима с вътрешния пазар на основание едно от изключенията по член 107, параграф 3 ДФЕС.

5.

С петото основание се твърди, че обжалваното решение е опорочено от явна грешка в преценката на фактическите и правните обстоятелства, тъй като Комисията нарушила принципа на оправданите правни очаквания, доколкото жалбоподателят имал оправдани правни очаквания, че споразуменията му с летищните оператори не включват държавна помощ.

6.

С шестото основание се твърди, че обжалваното решение не е мотивирано в достатъчна степен, както по отношение на а) извода, че летищните оператори са действали само като „посредници“ в регион Сардиния и че поради това финансирането, което са предоставили на жалбоподателя, включва държавни ресурси и отговорността за него може да бъде вменена на държавата, така и по отношение на б) прилагането на принципа за оператор в условията на пазарна икономика с цел да се установи, че жалбоподателят е получил неправомерно предимство.


(1)  Решение (ЕС) 2017/1861 на Комисията от 29 юли 2016 година относно държавна помощ SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Италия — Компенсация на летищата в Сардиния за задължения за извършване на обществена услуга (услуга от общ икономически интерес — УОИИ) (OB L 268, 2017 г., стр. 1).