26.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 72/43


Žaloba podaná 9. januára 2018 – Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

(Vec T-3/18)

(2018/C 072/55)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Holzer y Cia, SA de CV (Mexiko, Mexiko) (v zastúpení: N. Fernández Fernández-Pacheco, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Annco, Inc. (New York, New York, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „ANN TAYLOR“ ochranná známka Európske únie č. 9 865 651.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 2. novembra 2017 vo veci R 2370/2016-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú,

zrušil napadnuté rozhodnutie,

potvrdil platnosť zápisu OZEÚ č. 9 865 651 „ANN TAYLOR“ pre všetky tovary, na ktoré sa vzťahuje predmetná prihláška,

uložil vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v súvislosti s existenciou pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi označeniami a vedomosti majiteľa zameniteľne podobnej ochrannej známky pri podávaní prihlášky; v súvislosti s úmyslom majiteľa ochrannej známky v čase podávania prihlášky; v súvislosti s dôkaznou hodnotou priznanou dôkazom predloženým navrhovateľom výmazu a s dôkazným bremenom.