26.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 72/43


Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2018 r. – Holzer y Cia /EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

(Sprawa T-3/18)

(2018/C 072/55)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Holzer y Cia, SA de CV (Meksyk, Meksyk) (przedstawiciel: N. Fernández Fernández-Pacheco)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Annco, Inc. (Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „ANN TAYLOR” – unijny znak towarowy nr 9 865 651

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie R 2370/2016-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

uwzględnienie skargi

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

potwierdzenie ważności rejestracji unijnego znaku towarowego nr 9 865 651 „ANN TAYLOR” dla ogółu towarów, dla których rzeczonym zgłoszeniem domagano się ochrony

obciążenie interwenienta kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Izba Odwoławcza dopuściła się w swej analizie naruszenia prawa w odniesieniu do: istnienia wprowadzającego w błąd podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami oraz świadomości właściciela łudząco podobnego znaku towarowego w chwili składania wniosku; zamiaru właściciela w chwili zgłaszania swego znaku towarowego; wartości dowodowej przypisanej dowodom przedstawionym przez wnoszącego o unieważnienie oraz ciężaru dowodu.