26.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 72/43


9. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Holzer y Cia versus EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

(Kohtuasi T-3/18)

(2018/C 072/55)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Holzer y Cia, SA de CV (Mexico City, Mehhiko) (esindaja: advokaat N. Fernández Fernández-Pacheco)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Annco, Inc. (New York, New York, Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „ANN TAYLOR“ – ELi kaubamärk nr 9 865 651

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 2. novembri 2017. aasta otsus asjas R 2370/2016-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

lugeda hagi vastuvõetavaks;

tühistada vaidlustatud otsus;

kinnitada ELi kaubamärgi nr 9 865 651 „ANN TAYLOR“ kehtivust kõigi taotlusega hõlmatud kaupade osas;

mõista kohtukulud välja menetlusse astujalt.

Väide

Apellatsioonikoda analüüsis valesti vastandatud tähiste segiajamist põhjustavat sarnasust ja taotluse esitamise aja seisuga omaniku teadlikkust segiajamist põhjustaval määral sarnasest kaubamärgist, omaniku kavatsusi kaubamärgitaotluse esitamise ajal, tühistamistaotluse esitaja poolt esitatud tõendite tõendusjõudu ja tõendamiskoormist.