15.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 139/25


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hispaania) 28. detsembril 2018 — Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real versus RH

(kohtuasi C-836/18)

(2019/C 139/24)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Vastustaja: RH

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõue, et Hispaania kodanik, kes ei ole kasutanud oma liikumisõigust, peab täitma kuninga dekreedi 240/2007 artikli 7 lõike 1 nõudeid vajaliku tingimusena selleks, et tema abikaasa, kes ei ole liidu kodanik, saaks riigis elamise õiguse vastavalt selle kuninga dekreedi artikli 7 lõikele 2, võib nende nõuete täitmata jätmise korral tähendada [ELTL] artikli 20 rikkumist, kui selle õiguse andmisest keeldumise tagajärjel on Hispaania kodanik sunnitud kogu liidu territooriumilt lahkuma?

Kõige selle juures tuleb arvestada, et Hispaania tsiviilseadustiku artiklis 68 on sätestatud abikaasade kooselu kohustus.

2.

Kas eespool nimetatud tingimustel ja eespool öeldust olenemata rikub igal juhul ELTL artiklit 20 Hispaania riigi tava kohaldada automaatselt kuninga dekreedi 240/2007 artiklis 7 sätestatud korda, keeldudes andmast elamisluba liidu kodaniku — kes ei ole kunagi kasutanud liikumisvabadust — pereliikmele ainuüksi põhjusel, et liidu kodanik ei täida selles õigusnormis sätestatud nõudeid, ilma et oleks kontrollitud konkreetselt ja individuaalselt, kas selle liidu kodaniku ja kolmanda riigi kodaniku vahel on sedalaadi sõltuvussuhe, mis mingil põhjusel ja asjaolusid arvestades viitab sellele, et kui kolmanda riigi kodanikule riigis elamise õigust ei anta, ei saa liidu kodanik elada lahus pereliikmest, kellest ta on sõltuv, ja ta peaks liidu territooriumilt lahkuma?

Kõige selle juures tuleb arvestada Euroopa Liidu Kohtu praktikat, sealhulgas 8. mai 2018. aasta kohtuotsust K.A. jt (C-82/16) (1).


(1)  8. mai 2018. aasta kohtuotsus K.A. jt (Regroupement familial en Belgique) (C-82/16, EU:C:2018:308).