4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgia) 31. detsembril 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd versus Chedech / Get2Get

(Kohtuasi C-833/18)

(2019/C 82/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de l’entreprise de Liège

Põhikohtuasja pooled

Hageja: SI, Brompton Bicycle Ltd

Kostja: Chedech / Get2Get

Eelotsuse küsimused

Kas liidu õigust ja eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (1), mille artiklites 2–5 kehtestatakse eeskätt autoriõiguste omajatele antud erinevad ainuõigused, tuleb tõlgendada nii, et autoriõiguse kaitse on välistatud teoste puhul, mille kuju on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks?

Kas selleks, et hinnata, kas kuju on tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalik, tuleb arvesse võtta järgmisi kriteeriume:

kas on olemas teisi võimalikke kujusid, mis võimaldavad saavutada sama tehnilise tulemuse;

kuju tõhusus selle tulemuse saavutamiseks;

väidetava rikkuja soov saavutada see tulemus;

tehnikale, mis võimaldab saavutada taotletud tehnilise tulemuse, sellise varasema patendi olemasolu, mille kehtivus on nüüdseks lõppenud?


(1)  EÜT 2001, L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230.