18.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 65/30


Odvolanie podané 21. decembra 2018: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 24. októbra 2018 vo veci T-29/17, RQ/Komisia

(Vec C-831/18 P)

(2019/C 65/38)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: J.-P. Krepenne, J. Braquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: RQ

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (siedmej rozšírenej komory) Európsekj únie z 24. októbra 2018 vo veci T-29/17, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie C(2016) 1449 final z 2. marca 2016 o žiadosti o zbavení imunity RQ,

zamietnuť žalobu o neplatnosť, ktorú podala žalobkyňa v odvolacom konaní na Všeobecný súd Európskej únie a vydať konečné rozhodnutie o otázkach, ktoré sú predmetom prejednávaného odvolania, a ak stav veci nedovoľuje, aby Súdny dvor vydal konečné rozhodnutie, vrátiť vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol vo veci samej,

uložiť žalobkyni v prvostupňovom konaní povinnosť nahradiť trovy konania Komisie v prvostupňovom aj v odvolacom konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania Komisia uvádza tri odvolacie dôvody:

1.

Po prvé, na rozdiel od Všeobecného súdu Komisia zastáva názor, že rozhodnutie o zbavení imunity nie je aktom spôsobujúcim ujmu žalobkyni a preto nemôže byť predmetom žaloby o neplatnosť. Rozsudok napadnutý odvolaním je preto poznačený nesprávnym právnym posúdením, keďže považuje žalobu za prípustnú.

2.

Po druhé, Komisia zastáva názor, že rozsudok napadnutý odvolaním poskytuje nesprávny výklad práva byť vypočutý zakotveného v článku 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie, pretože je založený na nesprávnom výklade a uplatnení článku 4ods. 3 ZEÚ (zásada lojálnej spolupráce) a všeobecnej zásady vzájomnej dôvery medzi orgánmi Únie a orgánmi členských štátov.

3.

Po tretie, Komisia zastáva názor, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri klasifikácii konania Komisie v prejednávanej veci, keď usudzoval, že Komisia dostatočne nedodržala právo žalobkyne byť vypočutá.