11.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 54/13


Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 7 decembrie 2018 – Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle/SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale

(Cauza C-769/18)

(2019/C 54/17)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Recurentă: Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle

Intimați: SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale

Întrebările preliminare

1)

Ajutorul pentru reducerea sarcinilor aferente handicapului prevăzut la articolul 35a din cartea a opta din Sozialgesetzbuch (Codul social german) intră în domeniul de aplicare material al Regulamentului nr. 883/2004 (1)?

2)

În cazul unui răspuns afirmativ, alocația pentru educarea copilului cu handicap, alocația suplimentară sau, în lipsa acestora, prestația compensatorie pentru handicap, pe de o parte, și ajutorul pentru integrarea copiilor și adolescenților cu handicap prevăzut la articolul 35a din cartea a opta din Sozialgesetzbuch (Codul social german), pe de altă parte, prezintă un caracter echivalent în sensul articolului 5 litera (a) din Regulamentul nr. 883/2004, având în vedere finalitatea articolului L. 351-4-1 din Codul francez al securității sociale, care vizează luarea în considerare a sarcinilor inerente educării unui copil cu handicap la stabilirea perioadei de asigurare care dă dreptul la plata unei pensii pentru limită de vârstă?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82).