18.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 65/26


Преюдициално запитване от Högsta domstolen (Швеция), постъпило на 30 ноември 2018 г. — Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)/Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

(Дело C-753/18)

(2019/C 65/34)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Högsta domstolen

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Ответници: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

Преюдициални въпроси

1)

Отдаването под наем на автомобили, които са стандартно оборудвани с радиоприемник, означава ли, че лицето, което наема автомобилите, е ползвател, който извършва „публично разгласяване“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29 (1), съответно „публично съобщаване“ по смисъла на член 8, параграф 2 от Директива 2006/115 (2)?

2)

Какво е значението, ако има такова, на броя пъти и на периодите на отдаване под наем на автомобилите?


(1)  Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 2001 г., стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230 и поправка в ОВ L 168, 2016 г., стр. 19).

(2)  Директива 2006/115/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 2006 г., стр. 28; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 3, стр. 14).