11.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Tyskland) den 3 december 2018 – Deutsche Umwelthilfe e.V. mot Freistaat Bayern

(Mål C-752/18)

(2019/C 54/14)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Deutsche Umwelthilfe e.V.

Motpart: Freistaat Bayern

Tolkningsfrågor

Ska

1.

den i artikel 4.3 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (FEU) förankrade principen enligt vilken medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av akter som antagits av unionens institutioner,

2.

principen om medlemsstaternas faktiska genomförande av unionsrätten, som bland annat stadgas i artikel 197.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF),

3.

rätten till ett effektivt rättsmedel, som säkerställs genom artikel 47 första stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

4.

de fördragsslutande staternas skyldighet att bevilja ett effektivt rättsligt skydd i miljöfrågor, vilken följer av artikel 9.4 första meningen i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), och

5.

medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 19.1 andra stycket FEU att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten,

tolkas på så sätt, att en tysk domstol har rätt att – och eventuellt till och med är skyldig att – besluta om frihetsberövande av en tjänsteman i en tysk delstat för att på så sätt genomdriva denna delstats skyldighet att uppdatera en luftkvalitetsplan, i den mening som avses i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 2008, s. 1), med ett bestämt minsta innehåll, om denna delstat genom en lagakraftvunnen dom har dömts att göra en uppdatering med detta minsta innehåll, och

flera hot om vite och utdömning av vite gentemot delstaten inte har gett resultat,

hot om vite och utdömning av vite inte heller har haft någon nämnvärd effekt trots att det har hotats om eller fastställts högre belopp än tidigare, eftersom delstaten, som dömts genom en lagakraftvunnen dom, inte gör någon ekonomisk förlust när vitet betalas, utan det fastställda beloppet endast överförs från en bokföringspost till en annan i statens budget,

delstaten som har dömts genom en lagakraftvunnen dom har förklarat både för domstolarna och offentligt att den inte kommer att fullgöra de skyldigheter som den har ålagts av domstol i samband med luftkvalitetsplanen – och detta inför parlamentet bland annat genom delstatens högste politiske representant,

institutet frihetsberövande för verkställighet av domar [Zwangshaft] i princip förskrivs i den nationella lagstiftningen, men en nationell konstitutionell praxis utgör hinder för tillämpning av den relevanta bestämmelsen i en situation som den aktuella, och

den nationella lagstiftningen, för en situation som den aktuella, inte föreskriver tvångsåtgärder som är mer verkningsfulla än hot om vite och utdömning av vite, men mindre ingripande än frihetsberövande, och sådana tvångsåtgärder inte heller är materiellt möjliga?