4.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 44/17


Žalba koju je 27. studenoga 2018. podnijela Češka Republika protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 13. rujna 2018. u predmetu T-627/16, Češka Republika protiv Komisije

(Predmet C-742/18 P)

(2019/C 44/22)

Jezik postupka: češki

Stranke

Žalitelj: Češka Republika (zastupnici: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil, J. Pavliš, agenti)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Kraljevina Švedska

Predmet

Žalba protiv presude Općeg suda Europske unije od 13. rujna 2018. u predmetu T-627/16, Češka Republika/Komisija kojom je taj sud djelomično odbio tužbu Češke Republike za poništenje Provedbene odluke Komisije (EU) 2016/1059 (1) od 20. lipnja 2016. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 3753), u dijelu u kojem se njome isključuju izdaci nastali za Češku Republiku.

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine točku 2. izreke i odgovarajući dio presude Općeg suda u predmetu T-627/16;

poništi Odluku Komisije (EU) 2016/1059 u dijelu u kojem se njome isključuju izdaci u ukupnom iznosu od 462 517,83 eura u vezi s jedinstvenim plaćanjima po površini;

poništi Odluku Komisije (EU) 2016/1059 u dijelu u kojem se njome isključuju izdaci u ukupnom iznosu od 636 516,20 eura u vezi s ulaganjima u sektor vina; i

naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog žalbi žalitelj ističe četiri žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog temelji se na tvrdnji o povredi članka 52. stavka 1. Uredbe br. 1306/2013 (2) u vezi s člancima 26. i 31. Uredbe br. 1122/2009 (3). Žalitelj tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava zaključivši da kontrole na terenu daljinskim istraživanjem i klasične kontrole na terenu moraju rezultirati istim ili sličnim postotkom pogreške. Takav zahtjev ne proizlazi ni iz koje odredbe prava Unije ni iz naravi predmetnih metoda kontrole. Upravo suprotno, načini odabira uzoraka za kontrolu su, zbog razloga koji su im svojstveni, toliko različiti u pogledu obje metode da zaključci o njihovoj učinkovitosti ne mogu zavisiti od postojanja istog ili sličnog postotka pogreške.

Drugi žalbeni razlog temelji se na tvrdnji o povredi članka 52. stavka 1. Uredbe br. 1306/2013 u vezi s člankom 33. Uredbe br. 1122/2009. Žalitelj tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava zaključivši da se ako se utvrdi prekoračenje prijava površine koje ne prekoračuje prag od 3 % konkretne površine, kontrolni uzorak u svim slučajevima mora povećati sve dok se ne utvrdi da više nema prekoračenja prijava, i to čak i kada su, s obzirom na konkretne okolnosti slučaja, nacionalna tijela mogla smatrati da za druge parcele predmetnog poljoprivrednika nema više pogrešaka u prijavi poljoprivredne površine.

Treći žalbeni razlog temelji se na tvrdnji o povredi članka 52. stavka 1. Uredbe br. 1306/2013 u vezi s člankom 112. Uredbe br. 1605/2002 (4) i člankom 130. Uredbe br. 966/2012 (5). Opći sud je grubo iskrivio predmet spora između Češke Republike i Komisije te je počinio pogrešku koja se tiče prava zaključivši da se naloženi ispravak isključivo odnosio na retroaktivno financiranje ulaganja izvršenih prije provedbe nacionalnog programa potpore. U predmetnoj istrazi Komisija je Češku Republiku teretila za sva retroaktivna financiranja ulaganja u sektoru vina. Stoga je Opći sud počinio pogrešku jer nije ispitao argumentaciju Češke Republike u skladu s kojom je retroaktivno financiranje ulaganja izvršenih nakon odobrenja nacionalnog programa potpore bilo u skladu s pravom Unije.

Četvrti žalbeni razlog temelji se na tvrdnji o povredi članka 52. stavka 1. Uredbe br. 1306/2013 u vezi s člankom 19. i člankom 77. Uredbe br. 555/2008 (6), člankom 27. Uredbe br. 1975/2006 (7) i člankom 25. Uredbe No 65/2011 (8). Žalitelj tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava zaključivši da je u vrijeme nastanka činjenica trebalo kontrolirati na licu mjestu sva ulaganja izvršena u sektoru vina, iako je članak 77. stavak 5. Uredbe br. 555/2008 dopuštao mogućnost, izričitim upućivanjem na članak 27. Uredbe br. 1975/2006, da se kontrola izvrši samo na uzorku izvršenih ulaganja.


(1)  SL 2016, L 173, str. 59.

(2)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL 2013, L 347, str. 549. i ispravci SL 2016., L 130, str. 6., SL 2017., L 327, str. 83. i SL 2018., L 233, str. 3.)

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1122/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, u okviru programa izravne potpore za poljoprivrednike predviđenih u navedenoj Uredbi, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu višestruke sukladnosti u okviru programa potpore predviđenog za sektor vina (SL 2009., L 316, str. 65.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 20., str. 231. i ispravak SL 2013., L 246, str. 3.)

(4)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL 2002., L 248, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 2., str. 145.)

(5)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL 2012., L 298, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 7., str. 248.)

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina (SL 2008., L 170, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 28., str. 156.)

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 1975/2006 od 7. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o primjeni postupaka kontrole, kao i višestruke sukladnosti u vezi s mjerama potpore ruralnom razvoju (SL 2006., L 368, str. 74.) [neslužbeni prijevod]

(8)  Uredba Komisije (EU) br. 65/2011 od 27. siječnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 vezano uz primjenu postupaka kontrole, kao i uvjeta višestruke sukladnosti u vezi s mjerama ruralnog razvoja (SL 2011., L 25, str. 8.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 52., str. 289.)