4.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 44/17


Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2018 Českou republikou proti rozsudku Tribunálu (Pátý senát) vydanému dne 13. září 2018 ve věci T-627/16, Česká republika v. Komise

(Věc C-742/18 P)

(2019/C 44/22)

Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Česká republika (zástupci: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil, J. Pavliš, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Švédské království

Předmět

Kasační opravný prostředek proti rozsudku Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. září 2018 ve věci T-627/16, Česká republika v. Komise, kterým Tribunál částečně zamítl žalobu České republiky na zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1059 (1) ze dne 20. června 2016, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2016) 3753) v části, kterou se vylučují výdaje vynaložené Českou republikou.

Návrhové žádání navrhovatelky

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil bod 2 výroku a odpovídající část rozsudku Tribunálu ve věci T-627/16;

zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2016/1059 v rozsahu, v němž vylučuje výdaje v celkové výši 462 517,83 EUR v souvislosti s jednotnou platbou na plochu;

zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2016/1059 v rozsahu, v němž vylučuje výdaje v celkové výši 636 516,20 EUR v souvislosti s investicemi v odvětví vína; a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka čtyři kasační důvody.

První kasační důvod spočívá v porušení čl. 52 odst. 1 nařízení č. 1306/2013 (2) ve spojení s čl. 26 a 31 nařízení č. 1122/2009 (3). Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že kontroly na místě formou dálkového průzkumu Země a klasické kontroly na místě musí vykazovat stejnou či srovnatelnou míru chybovosti. Takový požadavek nevyplývá ze žádného ustanovení unijního práva ani z povahy dotčených kontrolních metod. Právě naopak, způsob výběru vzorků ke kontrole se u obou metod z důvodů vlastních těmto metodám liší natolik, že závěry o jejich účinnosti nelze podmiňovat stejnou či srovnatelnou mírou chybovosti.

Druhý kasační důvod spočívá v porušení čl. 52 odst. 1 nařízení č. 1306/2013 ve spojení s čl. 33 nařízení č. 1122/2009. Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že při zjištění vykázání větší plochy v rozsahu do 3 % zjištěné plochy musí být kontrolní vzorek za každých okolností rozšiřován, dokud nebude konstatováno žádné vykázání větší plochy, a to i za situace, kdy si vnitrostátní orgány na základě konkrétních okolností daného případu mohly být jisty, že u jiných pozemků dotčeného zemědělce již nelze chyby v deklaraci zemědělské plochy očekávat.

Třetí kasační důvod vychází z porušení čl. 52 odst. 1 nařízení č. 1306/2013 ve spojení s čl. 112 nařízení č. 1605/2002 (4), resp. čl. 130 nařízení č. 966/2012 (5). Tribunál se dopustil hrubého zkreslení podstaty sporu mezi Českou republikou a Komisí, jakož i nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že uložená korekce souvisela výlučně s retroaktivním financováním investic realizovaných před zavedením vnitrostátního programu podpory. V rámci daného šetření přitom Komise České republice vytýkala jakékoliv retroaktivní financování investic v oblasti vína. Tribunál tedy pochybil, když se vůbec nezabýval argumentací České republiky, dle které bylo retroaktivní financování investic realizovaných po schválení vnitrostátního programu podpory v souladu s unijním právem.

Čtvrtý kasační důvod vychází z porušení čl. 52 odst. 1 nařízení č. 1306/2013 ve spojení s čl. 19 a čl. 77 nařízení č. 555/2008 (6) a čl. 27 nařízení č. 1975/2006 (7), resp. čl. 25 nařízení č. 65/2011 (8). Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že v rozhodné době mělo být na místě zkontrolováno 100 % realizovaných investic v oblasti vína, přestože čl. 77 odst. 5 nařízení č. 555/2008 prostřednictvím výslovného odkazu na čl. 27 nařízení č. 1975/2006 umožňoval kontrolu pouze vzorku realizovaných investic.


(1)  Úř. věst. 2016, L 173, s. 59.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, Úř. věst. 2013, L 347, s. 549.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, Úř. věst. 2009, L 316, s. 65.

(4)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, Úř. věst. 2002, L 248, s. 1; Zvl. vyd. 01/04, s. 74.

(5)  Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, Úř. věst. 2012, L 298, s. 1.

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, Úř. věst. 2008, L 170, s. 1

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, Úř. věst. 2006, L 368, s. 74.

(8)  Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, Úř. věst. 2011, L 25, s. 8.