28.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 35/12


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Beroep te Gent (Belgia) on esittänyt 15.11.2018 – Procureur-generaal, muuna osapuolena X

(Asia C-717/18)

(2019/C 35/15)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van Beroep te Gent

Pääasian asianosainen

Hakija: Procureur-generaal

Muu osapuoli: X

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Sallitaanko puitepäätöksen (1) 2 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin se on eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä annetulla lailla saatettu osaksi Belgian lainsäädäntöä, että täytäntöönpanojäsenvaltion suorittamaa siinä säädetyn vähintään kolmen vuoden enimmäisrangaistusta koskevan kynnyksen arviointia varten vedotaan pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisajankohtana sovellettavaan rikoslakiin?

2)

Sallitaanko puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin se on eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä annetulla lailla saatettu osaksi Belgian lainsäädäntöä, että täytäntöönpanojäsenvaltion suorittamaa siinä säädetyn vähintään kolmen vuoden enimmäisrangaistusta koskevan kynnyksen arviointia varten vedotaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisajankohtana voimassa olevaan rikoslakiin, jossa rangaistusasteikkoa on ankaroitettu verrattuna tekojen ajankohtana pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa voimassa olleeseen rikoslakiin?


(1)  Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehty neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS (EYVL 2002, L 190, s. 1).