21.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 25/27


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 7. novembril 2018 – SY versus Associated Newspapers Ltd

(Kohtuasi C-687/18)

(2019/C 25/34)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: SY

Vastustaja: Associated Newspapers Ltd

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 95/46/EÜ (1) artiklitega 9, 22 ja 23 ning põhiõiguste harta artiklitega 7, 8 ja 47 on kooskõlas liikmesriigi õiguse sätted, nagu 1998. aasta andmekaitseseaduse (Data Protection Act 1998) § 32 lõiked 4 ja 5, kus on ette nähtud, et kui vastutav töötleja väidab, et tema vastu algatatud kohtumenetluses käsitletavaid isikuandmeid töödeldakse 1) üksnes ajakirjanduslikel, kunstilistel või kirjanduslikel eesmärkidel ja 2) eesmärgiga avaldada ajakirjanduslikku, kirjanduslikku või kunstilist materjali, mida vastutav töötleja ei ole varem avaldanud, tuleb see menetlus avaldamata isikuandmeid puudutavas osas peatada, kuni a) Information Commissioner (teabevolinik) tuvastab, et tingimused 1 ja 2 ei ole täidetud; b) vastutav töötleja võtab oma väite tagasi; või c) need isikuandmed avaldatakse?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT 1995, L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355).